Työryhmä esittää: Te -toimistojen tehtävät Kelalle 2018 alkaen

Tiivistelmä (sitaatti työryhmän raportista):

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 21.10.2016 työryhmän selvittämään, voidaanko työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvät viranomaistehtävät siirtää Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen vastuulle niin, että sitovasta työvoimapoliittisesta lausunnosta luovutaan. Lisäksi työryhmän tulee arvioida, onko muita henkilön toimeentuloon liittyviä tehtäviä tai sellaisia etuuksia, joiden myöntämiseen, maksamiseen tai takaisinperintään liittyviä viranomaistehtäviä olisi mahdollista antaa Kansaneläkelaitoksen ja mahdollisesti työttömyyskassojen tehtäväksi. Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tulee tehdä ehdotus mainittujen viranomaistehtävien järjestämisestä 30.11.2016 mennessä.

Työryhmän näkemyksen mukaan TE-toimiston antamasta sitovasta työvoimapoliittisesta lausunnosta voidaan luopua ja työttömyysturvaan sekä vuorotteluvapaaseen liittyvät informaatiotehtävät siirtää työttömyysetuuden maksajille.

Työryhmä pitää välttämättömänä, että tehtäväsiirron yhteydessä Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen resurssit turvataan.

Kansaneläkelaitokselle voidaan siirtää julkisia hallintotehtäviä, joihin liittyy merkittävän julkisen vallan käyttöä. Työryhmä ehdottaa, että Kansaneläkelaitos tutkii vastaisuudessa kaikkien peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saamisedellytysten täyttymisen. Työryhmä ehdottaa myös, että työttömyyskassa tutkisi itsenäisesti kaikki ansiopäivärahan saamisedellytykset. Tähän ratkaisuvaihtoehtoon liittyviä perustuslaillisia epävarmuustekijöitä työryhmä ei kuitenkaan annetussa määräajassa pystynyt selvittämään. Työryhmä esittää, että työ- ja elinkeinoministeriö hankkii säätämisjärjestyskysymyksistä erikseen asiantuntija-lausunnon. Työryhmä esittää vaihtoehtoisena ratkaisuna, että työttömyyskassa tutkii muut työvoimapoliittiset edellytykset kuin työttömyysturvaseuraamuksiin liittyvät asiat, joista sen tulisi pyytää lausunto Kansaneläkelaitokselta tai maakunnalta.

Jos starttirahan luonne muuttuu yritystoiminnan tueksi, työryhmä pitää perusteltuna, että palveluntuottaja myöntäisi starttirahan maakunnan sille asettamissa rajoissa ja starttirahan maksaisi peruspäivärahan tai työmarkkinatuen piirissä oleville Kansaneläkelaitos ja ansioturvan piirissä oleville starttirahan saajan työttömyyskassa. Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassat huolehtisivat myös starttirahan takaisinperintään liittyvistä tehtävistä.

Työryhmän näkemyksen mukaan työnhakijan työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun edellytysten arvioinnin on tarkoituksenmukaista kuulua maakunnan tehtäviin, ja muut opiskelun tukemiseen liittyvät nykyisin TEtoimistolle kuuluvat tehtävät työryhmä ehdottaa siirrettäväksi työttömyysetuuden maksajan hoidettavaksi.

Työryhmän näkemyksen mukaan Suomeen EU:n sosiaaliturvalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla työnhakijaksi toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tulevat henkilöt asioivat jatkossa maakunnassa, ja työttömyysetuuden maksaja ratkaisee Suomesta työnhakijaksi lähtevien henkilöiden työttömyysetuuden saamisen edellytykset myös siltä osin, kun tehtävä nykyisin kuuluu TE-toimistolle.

Raporttiin (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)